E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wonen in het woonzorgcentrum met structuur en begeleiding

Wonen

U woont met begeleiding in het woonzorgcentrum. Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen volgens afspraak langs en kunnen opgeroepen worden vanuit uw appartement. Een verpleegkundige is veelal overdag aanwezig en altijd oproepbaar. Benodigdheden voor de broodmaaltijden kunt u dagelijks halen in het restaurant. De broodmaaltijden nuttigt u naar keuze op uw appartement of in het restaurant. In het restaurant wordt tussen de middag de warme maaltijd geserveerd. Als u niet in staat bent naar het restaurant te gaan, worden de maaltijden op uw appartement gebracht. De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaakwerkzaamheden. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond. Tegen een vergoeding kunnen aanvullende werkzaamheden worden verrichten door de huishoudelijk medewerker. Denk aan dagelijks bed opmaken, toilet controleren en afwasje wegwerken (arrangement HV dag extra) of wekelijks extra schoonmaak van toilet, vloer (arrangement HV week extra). Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonsgebonden was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

U kunt de persoonlijke verzorging grotendeels zelf; douchen, aan- en uitkleden, poetsen van uw tanden, knippen nagels en naar toilet gaan. De zorg helpt en stimuleert u zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Zo nodig ondersteunen we u hierbij. De algemene dagelijkse bezigheden kosten u veel moeite, daarom wordt u structuur geboden in de dagelijkse routine en bij het regelen van bezigheden. Er is continue begeleiding bij verschillende zaken, bijv. bij het aangaan van contacten, het leren omgaan met uw beperkingen, het gebruik van uw medicatie. Wanneer u veel begeleiding nodig heeft bij actviteiten buitenshuis, kan dit geboden worden vanuit de stichting Reinier van Arkel in de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Een psychiatrisch verpleegkundige is veel tijd op de locatie aanwezig om u te begeleiden. Ook de zorgmedewerkers worden door de verpleegkundige begeleid in het omgaan met psychiatrische problemen. U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV'er). De EVV'er en psychiatrisch verpleegkundige stellen samen met u, en eventueel uw familie, een zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op. We evalueren regelmatig met u en betrokken disciplines of de afspraken die met u gemaakt zijn goed verlopen of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan.

Behandeling

Ook een GGz-behandelaar heeft een rol in uw zorg-/behandelplan en volgt de ontwikkelingen in uw zorgproces. Uw huisarts blijft echter uw hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor medisch gerelateerde zaken. Als het kan heeft en houdt u uw medicijnen in eigen beheer. Als het nodig is houdt de verzorging uw medicatie in beheer en reikt u de medicatie aan.

Geestelijke verzorging

Op de locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, een stilteruimte voor overdenking of gebed. Eventueel kan in overleg met de locale parochie, hier op een andere manier invulling aan worden gegeven. De medewerkers hebben daarnaast ook aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken van u en uw familie.

Welzijnsactiviteiten en het verenigingsleven

U functioneert redelijke zelfstandig, maar u heeft begeleiding nodig om te beslissen wat u wilt, dingen te plannen en ergens naar toe te gaan. Op uw locatie zijn er diverse activiteiten en faciliteiten, zo is er dagelijks een koffie-uurtje, kunt u gebruik maken van de algemene ruimte, zijn er wekelijks enkele activiteiten waar u vrij aan kunt deelnemen. Een programma is op iedere locatie aanwezig op de prikborden. Daarnaast is er een mogelijkheid, tegen een geringe vergoeding, lid te worden van een van de verenigingen binnen 't Heem. Medewerkers helpen u bij het bedenken wat u kunt gaan doen; zij zijn op de hoogte van alle georganiseerde activiteiten in het woonzorgcentrum. Zij helpen u bij het plannen ervan, onthouden het zonodig voor u en eventueel wordt u gebracht of begeleid bij de activiteit.