E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wonen in een woonzorgcentrum met begeleiding en intensieve verzorging

Wonen

Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen volgens afspraak langs en kunnen opgeroepen worden vanuit het appartement. Een verpleegkundige is altijd oproepbaar. Benodigdheden voor de broodmaaltijden kunt u dagelijks halen in het restaurant, zo nodig ondersteunen we u hierbij. De broodmaaltijden nuttigt u op uw appartement. U krijgt in het restaurant of op uw appartement een warme maaltijd aangeboden. De huishoudelijk medewerker zorgt er voor dat uw appartement netjes en schoon is en uw bed wordt verschoond. De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaakwerkzaamheden. Dagelijks wordt uw bed opgemaakt, het toilet gecontroleerd en zonodig uw afwas weggewerkt. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond. Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonlijke was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

U krijgt dagelijks hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aan-uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. We houden toezicht op uw eten en drinken en helpen u zonodig. We begeleiden u bij het uitvoeren van (eenvoudige) dagelijkse bezigheden en het nemen van besluiten. U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er). Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op. We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan. Samen met de huisarts houden we uw (kwetsbare) gezondheid goed in de gaten, zonodig wordt hierbij de Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) om advies gevraagd. Uw huisarts schrijft de medicijnen die u nodig heeft voor. Als het kan heeft en houdt u uw medicijnen in eigen beheer. Als het nodig is houdt de verzorging uw medicatie in beheer en reikt u de medicatie aan.

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, een stilte ruimte voor overdenking of gebed. Overal is er persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Welzijnsactiviteiten en het verenigingsleven

U weet de weg in huis te vinden, maar u hebt hulp nodig om ergens te komen. We helpen u te beslissen waaraan u wilt deelnemen en helpen u daar te komen. Op uw locatie zijn er diverse activiteiten en faciliteiten, zo is er dagelijks een koffie-uurtje, kunt u gebruik maken van de algemene ruimte, zijn er wekelijks enkele activiteiten waar u vrij aan kunt deelnemen. Een programma is op iedere locatie aanwezig op de prikborden. Daarnaast is er een mogelijkheid, tegen een geringe vergoeding, lid te worden van een van de verenigingen binnen ’t Heem. Met de verzorgende overlegt u wat uw wensen zijn. Wanneer u dat wenst, kunnen medewerkers u helpen bij het bedenken wat u kunt gaan doen; zij zijn op de hoogte van alle georganiseerde activiteiten in het woonzorgcentrum en kunnen u daar in adviseren. Zij helpen u bij het plannen ervan, onthouden het zonodig voor u en eventueel wordt u gebracht.