E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Tijdelijk verblijven in het woonzorgcentrum met begeleiding en verzorging (Wet langdurige zorg)

Indicatie logeeropvang

U heeft een indicatie voor langdurige zorg ontvangen van het Centrum voor indicaties in de zorg (CIZ) en heeft ervoor gekozen thuis te blijven wonen. Met deze indicatie kunt u tijdelijk verblijven in een zorgcentrum, bijvoorbeeld om uw familie tijdelijk te ontlasten of omdat u tijdelijk intensievere zorg nodig heeft. Dit heet dan logeeropvang. U heeft per kalenderjaar aanspraak op  ten hoogste 156 etmalen logeeropvang.

Zorgarrangement Logeeropvang van ‘t Heem

U heeft tijdelijk behoefte aan een omgeving waar u kunt vertrouwen op 24-uurs zorg in de nabijheid met begeleiding. Dit kan in één van onze woon- en zorggebouwen: Torentjeshoef (Berkel-Enschot), Haarensteyn (Haaren), Leyenhof (Helvoirt).

In het Welkomstboek van ’t Heem kunt u veel lezen over het wonen in het zorgcentrum en de zorg- en dienstverlening die we bieden. U vindt daar ook praktische informatie. Onderstaand leest u aanvullende informatie binnen uw zorgarrangement. De precieze invulling hiervan vindt in overleg met u plaats en wordt vastgelegd in uw elektronisch zorgdossier.

Wonen

U verblijft op een logeerkamer, die deels is ingericht en gestoffeerd. De inrichting bestaat uit een bed, tafel, stoel, kast, koelkast en een linnenpakket (handdoek, beddengoed) en kunt u zelf aanvullen als u dat wenst. De kamer is voorzien van een telefoon, die in sommige locaties ook gebruikt wordt voor de zorgalarmering, en een aansluiting voor de televisie.

Benodigdheden voor de broodmaaltijden kunt u dagelijks halen in het restaurant. Deze kunt u naar keuze nuttigen op uw kamer of in het restaurant. Zonodig ondersteunen we u hierbij. In het restaurant of in de huiskamer (zie hieronder) wordt de warme maaltijd geserveerd.

De huishoudelijk medewerker komt één maal per week een half uur voor schoonmaak-werkzaamheden. Dagelijks wordt indien nodig uw bed opgemaakt, het toilet gecontroleerd en uw afwas weggewerkt. Eens in de twee weken wordt uw bed verschoond.

Wij zorgen dat uw linnengoed wordt gewassen (handdoeken, beddengoed), tegen betaling kunnen we ook uw persoonsgebonden was verzorgen (kleding, ondergoed e.d.). U kunt hier ook zelf of met uw familie zorg voor dragen.

Zorg en begeleiding

Er is dag en nacht verzorgend personeel aanwezig in het gebouw. Zij komen volgens afspraak langs en kunnen opgeroepen worden vanuit het appartement. Een verpleegkundige is altijd oproepbaar.  U krijgt dagelijks hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, wassen en aan-/uitkleden en mogelijk ook bij de toiletgang. We houden in de gaten of u voldoende eet en drinkt, medicijnen inneemt en geen decubitus ontwikkelt. We houden toezicht op u en stimuleren u tot dagelijkse bezigheden in uw appartement en/of activiteiten in de huiskamer. U  ontvangt naast persoonlijke verzorging op uw kamer, ook begeleiding; individueel of in een groep. 

U krijgt een vast contactpersoon toegewezen; de contactverzorgende. Deze stelt samen met u, en eventueel uw familie, een Zorgleefplan op, waarin afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding die geboden wordt, en hoe en wanneer dit gebeurt. Ook de rol die uw familie hierin heeft, nemen we hierin op.

We volgen de ontwikkelingen in uw zorgproces en evalueren regelmatig met u of de afspraken die met u gemaakt zijn nagekomen worden of bijgesteld moeten worden in het zorgleefplan.
U heeft een kwetsbare gezondheid die we met de huisarts nauwlettend in de gaten houden. Een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) wordt soms om advies gevraagd.

Geestelijke verzorging

Op iedere locatie is er aandacht voor geestelijke verzorging aansluitend bij uw godsdienst of levensovertuiging. De invulling hiervan verschilt per locatie, bijv. mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen, een stilte ruimte voor overdenking of gebed. Overal is er persoonlijke aandacht voor zingeving, spiritualiteit en levensvraagstukken.

Huiskamer (dagprogramma voor ouderen)

U kunt deelnemen aan het huiskamerproject. U kunt hier een praatje maken met andere cliënten, deelnemen aan activiteiten (krant lezen, geheugenspelletjes doen) en samen eten. Bovendien is er altijd een deskundige medewerker aanwezig. Met u en uw familie maken we afspraken over deelname aan het dagprogramma. Er zijn verschillende afspraken mogelijk. Bijvoorbeeld

-         u verblijft een groot deel van de dag op uw eigen kamer, u weet de weg in huis te vinden en u komt alleen naar de huiskamer voor de lunch en de warme maaltijd. Hierdoor bieden we u enige dagstructuur aan.

-         u nuttigt de maaltijden in de huiskamer en neemt een aantal dagdelen, bijvoorbeeld de ochtenden, deel aan de dagbesteding in de huiskamer.

Afspraken die met u worden gemaakt, worden vastgelegd in het Zorgleefplan. Voor deelname aan de dagbesteding wordt kleine een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is bedoeld voor de ‘extra’s’ in de huiskamer. Het gaat om de extra’s die u normaal gesproken thuis ook hebt, zoals een krantje, een muziekmiddag, iets lekkers, een bloemetje e.d..

Kosten

Voor de logeeropvang betaalt u een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door het CAK.

’t Heem brengt daarnaast een kosten bij u in rekening voor aanvullende services en diensten waar u gebruik van maakt. Dit gaat onder meer om de telefoon en aansluiting voor de televisie, en desgewenst om verzorgen van de persoonsgebonden was, deelname aan het dagprogramma voor ouderen in de huiskamer en mogelijk nog andere diensten waarvan u gebruik maakt. Als u op basis van een VPT logeert worden de kosten voor de maaltijden bij u in rekening gebracht, omdat u hiervoor van ‘t Heem een maaltijdvergoeding ontvangt. In uw zorgleveringsovereenkomst wordt aangegeven van welke diensten u gebruik maakt. De kosten worden maandelijks geïncasseerd, mits u hiervoor een automatische incasso afgeeft.