E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Wanneer uw gegevens wijzigen

Als gevolg van veranderingen in uw leven zijn er op zijn tijd ook veranderingen in uw woonsituatie. Sommige gebeurtenissen zijn van invloed op het voortzetten van een huurovereenkomst. Daarom is het belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie direct schriftelijk aan ons doorgeeft. U krijgt altijd een reactie.

Inwonen/samenwonen

Wanneer een persoon bij u komt inwonen of wanneer u samen gaat wonen, hoeft de huurovereenkomst niet gewijzigd te worden. U blijft zelf als hoofdhuurder vermeld staan. Wel dient u het formulier Verzoek toestemming inwoning in te dienen. De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u de huurovereenkomst gaat beëindigen kan de persoon met wie u samenwoont of die bij u inwoont niet in de woning blijven wonen.

Woont u 2 jaar samen en heeft u een duurzame relatie, dan kunt u medehuurderschap aanvragen.

Medehuren

Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner is automatisch medehuurder en heeft daarmee dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de woning. Het is daarbij niet van belang of de naam wel of niet onder het huurcontract staat.

Woont u 2 jaar samen en heeft u een duurzame relatie, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Wanneer de medehuurder het huis toegewezen krijgt (zie onderstaand), wordt deze de hoofdhuurder.

Echtscheiding/Relatiebreuk

Als u in een huurhuis woont, blijft u dat waarschijnlijk ook na de scheiding huren. Wie er dan blijft wonen, mag u zelf bepalen. U heeft als u getrouwd bent allebei evenveel recht op de woning. Het maakt dan niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Wie er blijft wonen, bepaalt u in eerste instantie zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het aan een rechter voorleggen. Als u en uw partner kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als er geen kinderen zijn, maakt de rechter een belangenafweging. De rechter kijkt dan naar wat een eerlijke beslissing is. Voor de rechter maakt het niet uit of u een hoofdhuurder of een medehuurder bent.

Bij echtscheiding of relatiebreuk kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor extra inschrijfduur. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Woning in Zicht.

Overlijden

Als een huurder komt te overlijden dan:

  • wordt degene die als medehuurder de huurovereenkomst heeft ondertekend automatisch hoofdhuurder en kan dus gewoon blijven wonen;
  • heeft degene die met de hoofdhuurder een duurzame, aantoonbare gemeenschappelijke huishouding voerde, recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Daar worden wel voorwaarden aan gesteld. Die zijn in de wet en rechtelijke uitspraken geregeld. Bij echtparen en bij geregistreerd partnerschap wordt daar automatisch aan voldaan.
  • kunnen inwonende kinderen veelal niet in de woning blijven wonen. Bij een verschil van mening hierover oordeelt de rechter. Er is een maximale periode van zes maanden waarin de huur kan voortduren, op aanvraag bespreekbaar.

Tevens is er de mogelijkheid de huur op te zeggen als de hoofdhuurder overlijdt. Mocht zich dit voordoen dan kunt u dit doen middels het huuropzeggingsformulier.