E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Verantwoording

Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving. Daarom onderschrijven wij vanuit de Zorgstichting de zorgbrede governancecode en vanuit de Woonstichting de Governancecode Woningcorporaties.

Zorgbrede governancecode

Zorgstichting 't Heem is aangesloten bij Actiz, die voor de leden de zorgbrede governancecode hanteert. Doel van de vereniging is het behartigen van gezamenlijke belangen, het afstemmen van beleid en waar gewenst het

Governancecode Woningcorporaties

Woonstichting 't Heem is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Met ons lidmaatschap onderschrijven we de AedesCode en Governancecode, die per 1 januari 2017 zijn opgegaan in de Governancecode Woningcorporaties
In deze Governancecode is de maatschappelijke functie van corporaties op het gebied van wonen vastgelegd en uitgewerkt en staan richtlijnen voor het bestuur en toezicht van een organisatie. Ook geeft de code richtlijnen voor transparantie, verantwoording en financiën.

´t Heem onderschrijft deze codes en heeft als uitgangspunt dat niet alles uit de codes nogmaals expliciet wordt vastgelegd als dit al op andere plaatsen gebeurd is.

Bestuur

De taken van het bestuur en de raden van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Woonstichting en de statuten van de Zorgstichting. De taken van het bestuur zijn verder uitgewerkt in een reglement raad van bestuur Woonstichting en Zorgstichting 't Heem.

Integriteit

Begrippen als integriteit en maatschappelijke betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Deze begrippen krijgen echter pas betekenis als het gedrag van leiding, medewerkers en toezichthouders daaraan te toetsen is, zowel intern als extern. Dat vormt het uitgangspunt voor ons doen en laten en krijgt vorm in de wijze waarop we als collega’s met elkaar omgaan, de manier waarop ’t Heem met haar medewerkers omgaat en de manier waarop we er zijn voor onze cliënten en zaken doen met onze leveranciers. De richtlijnen waaraan wij ons houden staan in de integriteitscode en klokkenluidersregeling

Privacyverklaring

Met ingang van de AVG op 25 mei 2018 is het voor organisaties verplicht om een privacyverklaring te hebben waarmee betrokkenen (zoals cliënten en sollicitanten) geïnformeerd worden over het gebruik van persoonsgegevens. Het is verplicht om hierin de categorieën persoonsgegevens, doeleinden, ontvangende partijen, bewaartermijnen en nog veel meer op te nemen. Hierin wordt ook verwezen naar hoe een cliënt/sollicitant zijn/haar klantrechten kan uitoefenen. Lees hier de privacyverklaring van de zorgstichting.