E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Spelregels voor aanvragen

 1. Alleen activiteiten of goederen komen in aanmerking voor een gift. Indien de aanvraag een bijdrage betreft aan het kopen van artikelen en/of goederen, moet het product duurzaam, tastbaar en blijvend zijn.
 2. Activiteiten of goederen komen ten goede aan de primaire doelgroep van ‘t Heem.
 3. Een aanvraag voor een activiteit in/nabij het woonzorgcentrum/in het dorp, wordt alleen gehonoreerd als de doelgroep hiervan profijt heeft.
 4. Activiteiten of goederen die worden geïnitieerd door verenigingen, organisaties of particulieren die zich inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen én voor de primaire doelgroep van ‘t Heem, kunnen ook een beroep doen op een bijdrage door Stichting Vrienden.
 5. Activiteiten of goederen hebben een positieve uitstraling voor Stichting Vrienden. Als een aanvraag wordt gehonoreerd, dient bij de uitvoering te worden gemeld dat dit mede mogelijk is gemaakt door een gift van Stichting Vrienden van ’t Heem.
 6. Activiteiten of goederen die passen binnen de reguliere exploitatie van ’t Heem of van de externe aanvrager (vereniging/organisatie) zelf, komen niet in aanmerking voor een gift.
 7. Een aanvraag kan worden ingediend door (contactpersonen van) cliënten, huurders, medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, organisaties of particulieren die uit één van de dorpskernen komen of ten behoeve van de dorpskernen waar ’t Heem actief is. De bestuursleden van het bestuur van Stichting Vrienden zijn uitgesloten van het doen van aanvragen. De door of namens de bestuurder van ’t Heem ondertekende aanvraag van een medewerker wordt niet als een aanvraag van de bestuurder gezien.
 8. Aanvragen worden schriftelijk ingediend en zo mogelijk vergezeld van een flyer, brochure, folder en/of foto. Bovendien moet de aanvrager een deugdelijk onderbouwde begroting/kostenopgave aanleveren.
 9. Ook al voldoet een aanvraag aan alle criteria, dan behoudt het bestuur het recht om aanvragen niet te honoreren.
 10. Afwijzingen worden door het bestuur van Stichting Vrienden  onder opgave van redenen ter kennis van aanvrager gebracht. Over de afwijzing kan geen discussie met het bestuur gevoerd worden.
 11. In principe is de gift éénmalig, er is geen structurele financiële ondersteuning. 
 12. Bij gehonoreerde activiteiten of goederen dient de aanvrager zorg te dragen voor een passende publiciteit voor Stichting Vrienden van ’t Heem.