Onze ambitie op 3 pijlers

Om slagvaardig en ondernemend op de toekomst in te spelen heeft ’t Heem ambities op 3 pijlers: bewoner, medewerker en gezond bedrijf. We benoemen per pijler onze ambitie en gaan met elkaar in gesprek om de onderwerpen te bepalen waar we in 2024 en 2025 aan gaan werken. Onze ambitie vraagt om een cultuurverandering. We zullen de focus leggen op wat mogelijk is en wat daarvoor nodig is, in plaats van op hoe we het deden en welke beperkingen er zijn.

Pijler 1: de bewoner

Voortzetten levensstijl bewoner
De behoeften, wensen, ervaringen en belangen van de bewoner staan centraal. ’t Heem bepaalt niet, maar faciliteert en ondersteunt. Met andere woorden: we passen ons aan, aan de manier en wijze waarop iemand thuis gewend was om te leven. Indien nodig kunnen we in het dagelijks leven van de bewoner elementen van zorg en welzijn integreren, bijvoorbeeld activiteiten, eten en drinken en beweging. Om dit goed vorm te geven gaan we aan de slag met het zorgleefplan.

Het goede gesprek
Ondersteuning en begeleiding op maat zijn nodig om de eigen regie van bewoners te versterken en hun wensen en behoeften centraal te stellen. Hiervoor voeren we het goed gesprek: we kijken en luisteren naar de wensen van de bewoner en maken afspraken. Dit vraagt om persoonlijke aandacht en tijd voor iedere bewoner. Het vraagt ook om flexibiliteit in onze ondersteuning en onze medewerkers als partner. Het gaat om de combinatie van de behoefte van de bewoner en de zorg verlenen die daarop aansluit. Om dit mogelijk te maken gaan we in gesprek en gaan we aan de slag met de informatievoorziening via ‘Carenzorgt’.

Wonen zoals thuis
We richten onze locaties zo in dat mensen er met plezier wonen en zij, indien nodig, de juiste zorg en ondersteuning krijgen. In onze locaties wonen ouderen met en zonder hulpvraag. We kijken naar de locatie en woonomgeving en niet alleen naar het deel waar de bewoners wonen met complexere ondersteuningsvragen. We creëren een steunstructuur waarbij medewerkers, het netwerk en vrijwilligers samen de bewoners ondersteunen. ’t Heem voelt zich verantwoordelijk voor iedereen die in en rondom de locatie woont, ongeacht van wie ze huren.

Innovatie
’t Heem wil de zorg op innovatieve wijze verbeteren en nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de (individuele) bewoner. Innovatie is altijd in het belang van de bewoner, deze vormt het uitgangspunt. Dat geldt ook voor de inzet van technologie (informatietechnologie en domotica). We willen innoveren door aan de slag te gaan met informele zorg, de inzet van medewerkers zonder zorgdiploma en verandering van verantwoordelijkheden van medewerkers.

Pijler 2: de medewerker

Medewerker als partner
Partner zijn in de ondersteuning van de bewoner vraagt om bepaalde competenties en vaardigheden. Persoonlijke aandacht en professionele verantwoordelijkheid zijn nodig. We bieden daarom niet steeds hetzelfde aan, maar spelen in op de wensen en de behoeften van de bewoner. We voeren het goede gesprek en vertalen de uitkomsten ervan naar een ondersteuning op maat. Het gaat daarbij niet om aantoonbare kwaliteit, maar de focus ligt op hoe de bewoner en diens netwerk de kwaliteit beleeft. Op wat er écht toe doet. We kijken nog altijd naar producten, diensten en oplossingen, maar wel vanuit de mens en in een veel breder kader.

Het ontwikkelen van de benodigde competenties en vaardigheden doen wij door het volgen van trainingen vanuit een opleidingsaanbod en door het zelf op maat ontwikkelen van trainingen. We gaan dagelijks in gesprek met medewerkers op locatie en stimuleren terugkijken. We stellen daarbij vragen als: ‘hoe had de bewoner nog meer zichzelf kunnen zijn/blijven?’, ‘zijn we nog een instelling, of wordt het al minder?’, etc. Storytelling, leren en genieten van briljante mislukkingen horen erbij en zorgen dat we onszelf steeds blijven verbeteren.

Eigen regie medewerker
’t Heem stimuleert haar medewerkers zich op persoonlijk en professioneel vlak te blijven ontwikkelen. Dit om de tevredenheid, motivatie en kwaliteit van medewerkers te verhogen en eigenaarschap te stimuleren. We moedigen medewerkers aan om zelf de regie te nemen, dit is ook van belang als het gaat om de planning van roosters en afstemming hierover. Verder investeren we in scholing en opleiding.

Ontwikkelen, leren en opleiden
Leren gebeurt overal. Bewust en onbewust. ’t Heem biedt leerfaciliteiten op maat. We kijken samen naar de persoonlijke competenties en ontwikkeling van de medewerker en zoeken vervolgens naar een opleiding op maat. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere medewerker om het vak bij te houden en te zorgen voor tijdige scholing van de verplichte onderdelen. We verwachten van onze medewerkers dat ze vakbekwaam zijn (en blijven), voldoende opgeleid en dat zij zich kunnen inleven in de behoefte van de bewoner.

Aanstekelijk werkgeverschap
Om te zorgen dat mensen bij ’t Heem willen komen werken en bevlogen medewerkers worden, richten we ons op dat wat mensen drijft en waar de behoeftes liggen. Denk aan werkgeluk, werkvreugde en energie. Aanwezigheid van deze factoren zorgt voor meer collegialiteit, een hogere klanttevredenheid, meer bruikbare ideeën, meer initiatief en innovatie, een sterkere groei en een hoger rendement. Dit leidt automatisch tot een lager verloop en daarmee minder onnodige vacatures.

Pijler 3: gezond bedrijf

Financiën
Voor de komende periode zullen we inzetten op WLZ-dienstverlening met behandeling, op een volledige bezetting van het aantal plaatsen en een zo hoog mogelijke productiviteit. Om hier goed op te kunnen sturen is tijdige en juiste financiële informatie nodig, net als inzicht in de knoppen waaraan we kunnen draaien. Tegelijkertijd willen we het goede gesprek voeren over de inzet van de beschikbare budgetten. Met ruimte voor een andere inzet, kunnen we binnen de uitgezette koers waar nodig bijsturen.

Thuisgoed
’t Heem wil een fijne woonomgeving creëren in het midden van de wijk, voor bewoners met én zonder zorgvraag. Een omgeving waar direct een steun- en zorgstructuur naar wens of behoefte aanwezig is. Vanuit haar ambitie wil ’t Heem samenwerken met partijen die deze visie op leven en wonen delen en die kunnen helpen om deze omgevingen te creëren en waarde toe te voegen in de realisatie ervan. Als leidend principe voor deze woonlocaties geldt dat we de duurzame normen in acht nemen. We stimuleren dit naast bovengenoemde samenwerking, door onze deelname aan de Green Deal in de zorg.

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijke factor bij ’t Heem. We meten onze kwaliteit samen met onze bewoners en medewerkers. We gaan uit van leren en verbeteren en doen dit zowel binnen als tussen teams. We betrekken iedereen en zorgen ervoor dat iedereen een bijdrage kan leveren.

Ga naar de inhoud