E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Medezeggenschap

De mening van cliënten, huurders en medewerkers is belangrijk voor 't Heem. Regelmatig hebben we overleg met de vertegenwoordiging van de cliënten (cliëntenraden) en huurders (kerngroep huurders). Goede zorg, prettig wonen, fijn leven, dat is waar het om gaat en waar wij ons voor inzetten.

Cliëntenraden

Onze zorgcentra Haarensteyn, Torentjeshoef, de Eikelaar en Leyenhof hebben elk een cliëntenraad: een orgaan dat de belangen van alle cliënten behartigt.

De cliëntenraden bestaan uit cliënten of hun vertegenwoordigers, de leden worden gekozen door de cliënten zelf. Ze hebben de taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van ‘t Heem over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De cliëntenraden per locatie gaan over de dagdagelijkse zaken. Zoals: hoe wordt u verzorgd? Is het eten lekker? Wat vindt u van de activiteiten die worden aangeboden?

Daarnaast kent 't Heem een centrale cliëntenraad. Deze buigt zich over de organisatiebrede zaken, zoals beleid, klachtenregelingen en jaarplannen. De raden behartigen de belangen van de bewoners van de woonzorgcentra.

De afspraken tussen 't Heem en de cliëntenraden zijn vastgelegd in het Convenant Medezeggenschap Cliëntenraden.  

Huurdersparticipatie

We vinden de inspraak van huurders belangrijk. Met een zogenoemde kerngroep huurders gaan we over verschillende onderwerpen in gesprek. Bijvoorbeeld over het onderhoud aan woningen. Wat vinden huurders hierin belangrijk? Bent u huurder en zou u graag mee willen denken? Laat het ons weten! U kunt uw interesse kenbaar maken via info@remove-this.t-heem.nl.

Ondernemingsraad

Medezeggenschap middels een ondernemingsraad is in het belang van de medewerkers en het goed functioneren van een organisatie. Het is een taak van de OR om te signaleren, initiëren, controleren en communiceren. De doelstelling van de OR is objectief, maar kritisch kijken naar het beleid.

Voor meer informatie neemt u contact op met de ambtelijk secretaris van de OR, tel. (013) 522 92 00.