Medezeggenschap

Medezeggenschap verwijst naar de manier waarop medewerkers en bewoners inspraak hebben in beslissingen die hen aangaan. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en het werkklimaat. In Nederland is medezeggenschap wettelijk geregeld en zijn er verschillende vormen en niveaus waarop deze kan plaatsvinden.

Wettelijke Kaders

  • Wet op de ondernemingsraden (WOR): Deze wet verplicht zorgorganisaties met meer dan 50 werknemers om een ondernemingsraad (OR) op te richten. De OR heeft het recht om mee te praten, advies te geven en in sommige gevallen instemming te verlenen over belangrijke besluiten binnen de organisatie.
  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018): Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. Cliëntenraden hebben het recht om mee te denken en te adviseren over onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, veiligheid en de manier waarop de zorg wordt georganiseerd.

Bij ’t Heem hebben we een ondernemingsraad en 5 cliëntenraden.

Daarnaast worden per locatie regelmatig medewerkersbijeenkomsten en familieavonden gehouden. Zo worden medewerkers en familie op de hoogte gehouden ontwikkelingen bij ’t Heem. Doel van deze bijeenkomst is om informatie te delen over de huidige stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en toekomstplannen, te zorgen voor een open communicatie waarin vragen gesteld kunnen worden, maar ook zorgen en suggesties gedeeld kunnen worden en zorgt voor betrokkenheid over en weer.

Cliëntenraden

Cliënten kunnen via de Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden invloed uitoefenen op het beleid van ’t Heem en de vijf zorglocaties.

Lokale Cliëntenraden

Onze zorgcentra Haarensteyn (Haaren), Torentjeshoef (Berkel-Enschot), de Eikelaar (Udenhout) en Leyenhof (Helvoirt) hebben elk een eigen, lokale cliëntenraad. De cliëntenraden bestaan uit cliënten of hun vertegenwoordigers. De leden worden gekozen door de cliënten.

Ondernemingsraad

De medewerkers van ’t Heem zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR). De leden worden gekozen door en uit de medewerkers.

Ga naar de inhoud