E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Kwaliteit

Kwaliteitsplan 2018

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Dit Kwaliteitskader geldt ook voor verzorgingshuizen.

’t Heem heeft op basis van dit Kwaliteitskader het Kwaliteitsplan 2018 opgesteld.

Lees hier het Kwaliteitsverslag over 2017.

HKZ-certificaat 

Zorgstichting ‘t Heem vindt het belangrijk om te voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, overheid en cliënten worden gesteld. 't Heem laat zich toetsen aan de hand van het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en heeft het HKZ-certificaat behaald. We zijn trots op het voeren van dit belangrijke keurmerk in de zorg.

Het HKZ-certificaat geeft aan dat 't Heem garant staat voor goede kwaliteit van zorg en dat het managementsysteem op orde is. De zorgverlening en de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd, zijn kritisch door de auditor van de certificerende instantie bekeken. Met het behalen van het certificaat laat zorgstichting ’t Heem zien dat continu gewerkt wordt aan verbetering van de zorg. We streven altijd naar de beste zorg voor de cliënt. Op een manier die aansluit bij zijn of haar wensen. Niet voor niets is onze slogan ‘Hart voor leven & wonen’!

Cliënttevredenheid
We vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Regelmatig wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, om te onderzoeken wat cliënten vinden van de zorg. Een onafhankelijk, geaccrediteerd bureau voert het onderzoek uit onder zowel bewoners, familieleden als thuiszorgcliënten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn participatie, bejegening, eten en drinken, inspraak en informatie.

Personeelssamenstelling

In bijgaand overzicht staat de personeelssamenstelling van de vier locaties van de zorgstichting.

Verantwoording

Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving. Daarom onderschrijven wij vanuit de zorgstichting de zorgbrede governancecode.

Zorgbrede governancecode

Zorgstichting 't Heem is aangesloten bij Actiz, die voor de leden de zorgbrede governancecode hanteert. Doel van de vereniging is het behartigen van gezamenlijke belangen, het afstemmen van beleid en waar gewenst het uitwisselen van informatie.

Integriteit

Begrippen als integriteit en maatschappelijke betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Deze begrippen krijgen echter pas betekenis als het gedrag van leiding, medewerkers en toezichthouders daaraan te toetsen is, zowel intern als extern. Dat vormt het uitgangspunt voor ons doen en laten en krijgt vorm in de wijze waarop we als collega’s met elkaar omgaan, de manier waarop zorgstichting ’t Heem met haar medewerkers omgaat en de manier waarop we er zijn voor onze cliënten en zaken doen met onze leveranciers. De richtlijnen waaraan wij ons houden staan in de integriteitscode en in de klokkenluidersregeling.