E-mail Facebook LinkedIn Google+ YouTubeHKZ

Kwaliteit

HKZ-certificaat 

Zorgstichting ‘t Heem vindt het belangrijk om te voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, overheid en cliënten worden gesteld. 't Heem heeft zich daartoe in 2016 laten toetsen aan de hand van het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en het HKZ-certificaat behaald. We zijn trots op het behalen van dit belangrijke keurmerk in de zorg.

Het HKZ-certificaat geeft aan dat 't Heem garant staat voor goede kwaliteit van zorg en dat het managementsysteem op orde is. De zorgverlening en de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd, zijn kritisch door de auditor van de certificerende instantie bekeken. Met het behalen van het certificaat laat zorgstichting ’t Heem zien dat continu gewerkt wordt aan verbetering van de zorg. We streven altijd naar de beste zorg voor de cliënt. Op een manier die aansluit bij zijn of haar wensen. Niet voor niets is onze slogan ‘Hart voor leven & wonen’!

Cliënttevredenheid
We vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Regelmatig wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, om te onderzoeken wat cliënten vinden van de zorg. Een onafhankelijk, geaccrediteerd bureau voert het onderzoek uit onder zowel bewoners, familieleden als thuiszorgcliënten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn participatie, bejegening, eten en drinken, inspraak en informatie. In 2015 heeft de laatste meting plaatsgevonden.

Personeelssamenstelling

In bijgaand overzicht staat de personeelssamenstelling van de vier locaties van de zorgstichting.

Visitatie Woonstichting 't Heem - periode 2011 t/m 2014

Iedere vier jaar laat de Woonstichting zich onder de loep nemen, met een zogeheten visitatie door een extern bureau. Met deze visitatie wordt tevens verantwoording afgelegd aan belanghebbenden over de maatschappelijke prestaties. 

Najaar 2015 liet de woonstichting deze maatschappelijke visitatie uitvoeren door Procorp. Het bureau bekeek het maatschappelijk presteren van de woonstichting over de jaren daarvoor, 2011 tot en met 2014. Via de link is het volledige rapport en de bestuurlijke reactie in te zien. 

Procorp vormde op basis van documentenonderzoek, vragenlijsten en gesprekken met zowel interne als externe belanghebbenden, een oordeel over de periode 2011 tot en met 2014. Dit oordeel kwam tot stand door te kijken naar verschillende prestatiegebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities; Presteren volgens Belanghebbenden; Presteren naar Vermogen; Governance.