Gedragscode

Governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Om hier blijvend zorg voor te dragen werkt zorgstichting ‘t Heem volgens de principes van de landelijke Governancecode Zorg.

Governancecode Zorg

Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument dat bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en aan het maatschappelijk vertrouwen.

Integriteit

Begrippen als integriteit en maatschappelijke betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Ze zijn het uitgangspunt voor ons doen en laten. Dit krijgt o.a. vorm in de manier waarop we binnen Zorgstichting ’t Heem

  • met onze medewerkers en collega's omgaan;
  • er zijn voor onze cliënten en hun aanverwanten;
  • zaken doen met onze leveranciers.

Richtlijnen

Deze begrippen krijgen echter pas betekenis als het gedrag van leiding, medewerkers en toezichthouders daaraan te toetsen is, zowel intern als extern. De richtlijnen waaraan wij ons houden staan in de integriteitscode en klokkenluidersregeling.

Beloningsbeleid

De bestuurder van ’t Heem wordt beloond conform de WNT (Wet Normering bezoldiging functionarissen publieke en semipublieke sector). De werknemers van ’t Heem worden beloond conform de CAO VVT (Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg ).

Bestuurskosten

In het kader van goed bestuur en de Wet normering topinkomens publiceren wij de kosten van onze Raad van Bestuur. Het gaat hierbij om de gedeclareerde kosten. De bezoldiging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in onze jaarrekening.

 

Ga naar de inhoud